Bookers.hr používá cookies (koláčky) na zvýšení funkčnosti webu.
OK
OCHRANA SOUKROMí
Hledej

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky (dále v textu: Všeobecné podmínky) jsou součástí smlouvy, která byla uzavřena mezi firmou Kapela d.o.o., Zavode II 16, Čelina (Omiš) 21310, Chorvatsko, ID KOD: HR-AB-21-060259967 (dále v textu Agentura) jako zprostředkovatelem mezi osobou, která poskytuje ubytovací služby (dále v textu Pronajímatel), a osobou, která si kupuje ubytovací služby (dále v textu Host).

Agentura se zavazuje zajistit hostu ubytování v rezervovaném termínu podle prezentace, která je zobrazena na stránkách www.bookers.hr, s výjimkou mimořádných okolností, které nelze předvídat ani odvrátit (válka, nepokoje, zemětřesení, záplavy, požáry, stávky, teroristické útoky, epidemie, intervence úřadů apod.).

Při provedení rezervace Host potvrzuje, že byl seznámen s těmito Všeobecnými podmínkami, čímž se Všeobecné podmínky stávají právním závazkem jak pro Agenturu, tak i pro Hosta.

1. REZERVACE A PLACENÍ

Přihlášky k rezervaci se zasílají elektronickou cestou vyplněním k tomu určeného formuláře, který je dostupný prostřednictvím webových stránek www.bookers.hr. Při rezervaci je Host povinen poskytnout Agentuře veškeré údaje, které rezervační proces vyžaduje. Při rezervaci Host potvrzuje, že byl v úplnosti seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, za kterých mu je příslušná ubytovací jednotka nabízena, jakož i s těmito Všeobecnými podmínkami.

Pro potvrzení rezervace je Host povinen zaplatit akontaci, která činí 30% z celkové ceny ubytování, s výjimkou případů, kdy je celková cena nižší než 350 EUR, v kterémžto případě je výše akontace 100 EUR. Placení akontace se provádí na devizní žirový účet Agentury nejpozději sedm dní od vystavení předběžného účtu, pokud nebylo domluveno jinak. Host je povinen písemně (e-mailem, faxem nebo poštou) informovat Agenturu o provedeném zaplacení akontace. Pokud Host neprovedl zaplacení akontace ve smluvené lhůtě a nehlásil se Agentuře, bude rezervace považována za zrušenou.

Při placení akontace bankovním převodem se Host zavazuje uhradit veškeré poplatky za bankovní transakci. Agentura jako akontaci zaúčtuje pouze částku, která byla převedena na bankovní účet Agentury. Agentura nepřebírá odpovědnost za výši provize banky Hosta, své banky nebo korespondenční banky.

Po přijetí akontace je Agentura povinna zaslat Hostu voucher s přesně uvedenými smluvenými a zaplacenými službami. Voucher slouží jako důkaz o provedené rezervaci ubytovací jednotky. Zbylou částku Host platí v den příjezdu v hotovosti přímo Pronajímateli.

2. CENY A OBSAH NABÍDKY

Ceny ubytovacích jednotek jsou vyjádřeny v eurech. Uvedené ceny soukromého ubytování zahrnují: denní pronájem ubytovacích jednotek, pobytovou taxu, ložní povlečení, vybavenou kuchyni s potřebným nádobím a příborem, spotřebu vody, elektřiny a plynu. Ceny uvedené v prezentaci Agentury jsou založeny na základě smlouvy s Pronajímatelem a nemusejí odpovídat cenám, které jsou uvedené přímo na místě v ubytovací jednotce, ve které Host pobývá, a eventuální rozdíl v ceně nemůže být předmětem námitek.

Agentura si vyhrazuje právo na změnu cen zveřejněných v prezentaci. Pokud se ceny ubytování zvýší po zaplacení akontace, zaručuje Agentura Hostu, že cena ubytování bude stejná jako ta, za jakou se Host rozhodl rezervovat si příslušnou ubytovací jednotku. Pokud se po zaplacení akontace ceny ubytování sníží, nemá Host právo na novou nižší cenu.

Dodatečné služby jsou ty služby, které se poskytují v ubytovací jednotce, ale nejsou zahrnuty v ceně jejího nájmu, a proto je Host platí zvlášť pod podmínkou, že je skutečně využívá. Všechny dodatečné služby si Host domlouvá přímo na místě s Pronajímatelem. Pokud v objektu existují dodatečné služby, naznačuje Agentura v prezentaci ubytování, že se jedná o dodatečné služby.

Nabízené ubytovací jednotky jsou popsány podle oficiální kategorizace místní turistické organizace v době vydání povolení k činnosti. Agentura upozorňuje Hosta, že se standardy ubytování a kategorizace ubytování v jednotlivých zemích značně liší a nejsou srovnatelné.

3. PRÁVO AGENTURY NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ REZERVACE

Agentura si vyhrazuje právo na změny rezervace pokud nastanou mimořádné okolnosti, které nelze předvídat, vyhnout se jim nebo je odvrátit. V tom případě Agentura nabízí Hostu alternativní ubytování, které Host může přijmout nebo odmítnout. Pokud je cena alternativního ubytování nižší než cena zrušeného ubytování, je Agentura povinna vrátit Hostu rozdíl v ceně. Pokud je cena alternativního ubytování vyšší než cena zrušeného ubytování, vyhrazuje si Agentura právo na naúčtování rozdílu v ceně po konzultaci s Hostem. Pokud Agentura nemá možnost najít alternativní ubytování nebo pokud Host z oprávněných důvodů nepřijme alternativní ubytování, je Agentura povinna vrátit Hostu veškerou dosud zaplacenou částku na náklady agentury. Host v případě zrušení rezervace nemá právo žádat náhradu škody od Agentury. Agentura je povinna provést pouze vrácení částky, kterou Host do té doby zaplatil.

4. POVINNOSTI HOSTA

V případě nedodržování těchto povinností může být hostu odepřeno poskytování ubytovacích služeb bez práva na návrat zaplacené částky a bez práva na náhradu škody.

5. PRÁVO HOSTA NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ REZERVACE

V případě, že Host chce změnit nebo zrušit rezervaci provedenou na jeho žádost, musí tak učinit písemně (e-mailem, poštou nebo faxem). Za změnu se považuje změna počtu osob nebo jména uživatele služeb nebo data počátku a/nebo konce využívání služeb nejpozději 60 dnů před počátkem využívání služeb. Změna rezervace, pokud to bude možné, bude provedena bezplatně. Agentura má právo odmítnout změnu rezervace. Pokud Host ze svých osobních důvodů zruší rezervaci, nemá právo požadovat vrácení zaplacené akontace. Každá změna uvnitř 60 dnů před počátkem využívání služeb a během využívání služeb bude považována za zrušení rezervace. Pokud Host do rezervovaného ubytování nepřijede do 23:00 v den počátku využívání služeb a pokud se neohlásil Agentuře nebo Pronajímateli, bude rezervace považována za zrušenou, a host nemá právo požadovat vrácení zaplacené akontace. Pokud Host musí zrušit rezervaci, nabízí mu Agentura možnost, aby našel nového hosta/uživatele pro stejnou rezervaci. Nový host/uživatel rezervace přebírá povinnosti z voucheru, jakož i z těchto Všeobecných podmínek.

6. ŘEŠENÍ NÁMITEK

Každý Host - nositel smlouvy má právo vznést námitky na nevykonané smluvené služby. Host je povinen u Pronajímatele reklamovat neodpovídající služby a informovat o tom Agenturu. Host je povinen spolupracovat s Pronajímatelem a Agenturou v dobrém úmyslu, aby byly odstraněny důvody námitky, a pokoušet se s nimi najít uspokojující řešení.

Host se vzdává práva na stížnost na veškeré skutečnosti, které jsou uvedeny v prezentaci, podle které mu bylo ubytování nabídnuto, a kterých si předtím nevšiml, stejně jako na všechny skutečnosti, na které ho Agentura předem upozornila.

Pokud Agentura potvrdí, že je důvod námitek neoprávněný, nebude podnikat žádná opatření, aby důvod stížnosti odstranila, a Host nemůže požadovat vrácení zaplacených peněz, ani podat žádost o náhradu škody.

Pokud je důvod námitek oprávněný, zavazuje se Agentura, že vykoná veškerá potřebná opatření, aby ve lhůtě osm hodin odstranila důvod námitek.

Pokud se oprávněný důvod námitek nemůže odstranit ve smluvní lhůtě, postupuje se dle opatření z článku 3. těchto Všeobecných podmínek.

Nejvyšší částka odškodnění za námitku může dosáhnout výše reklamované části služeb, ale nemůže zahrnovat již využité služby ani celkovou výši ubytování.

Pokud Host ze své vůle opustí objekt, aniž by dal Agentuře příležitost, aby ve smluvní lhůtě osmi hodin vyřešila důvod jeho nespokojenosti, nebo aby mu eventuálně našla náhradní ubytování, nemůže Host požadovat vrácení peněz ani podat stížnost pro náhradu škody, bez ohledu na to, jestli jeho důvody byly oprávněné nebo ne.

Rozhodnutím o pobytu v zakoupeném ubytování se Host předem zříká možnosti vymáhání vrácení zaplacené částky.

Agentura nemůže být považována za odpovědnou za špatné klimatické podmínky, čistotu a teploty moře, špatně upravené pláže, velké tlačenice, krádež nebo poškození majetku a podobné situace, které mohou zapříčinit nespokojenost Hosta, a nejsou v přímém vztahu se zakoupenou ubytovací jednotkou.

7. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Strany z těchto Všeobecných podmínek se budou snažit řešit eventuální spory dohodou. V opačném případě se podrobují rozhodnutí příslušného soudu ve Splitu, a směrodatné bude Chorvatské právo.