Bookers.hr wykorzystuje cookies (ciasteczka) do poprawy funkcjonalności strony internetowej.
OK
OCHRONA PRYWATNOśCI
Szukaj

Ogólne warunki

Warunki ogólne (zwane dalej: Warunkami ogólnymi) są częścią składową umowy, która została zawarta między firmą Kapela sp. d o.o., z siedzibą w: Zavode II 16, Čelina (Omiš) 21310, Chorwacja, posiadającą ID KOD: HR-AB-21-060259967 (zwaną dalej: Agencją), jako pośrednikiem pomiędzy osobą oferującą zakwaterowanie (zwaną dalej: Wynajmującym) a osobą, która zakwaterowanie wykupuje (zwaną dalej: Gościem).

Agencja zobowiązuje się zapewnić Gościowi zakwaterowanie w zarezerwowanym przez niego terminie, zgodnie z prezentacją, z którą można zapoznać się na stronie internetowej www.bookers.hr, z wyjątkiem wystąpienia wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia i uniknięcia, okoliczności (wojna, zamieszki, trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, strajki, ataki terrorystyczne, utrudnienia sanitarne, interwencje odpowiednich władz, itp.).

Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami ogólnymi; tym samym niniejsze Warunki ogólne zaczynają obowiązywać jako dokument prawny, ważny zarówno w odniesieniu do Agencji jak i Gościa.

1. REZERWACJE I WPŁATY

Zgłoszenia rezerwacji zakwaterowania należy kierować drogą elektroniczną, wypełniając odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej www.bookers.hr Dokonując zgłoszenia rezerwacji, Gość zobowiązuje się udostępnić Agencji wszystkie dane niezbędne do ukończenia rezerwacji. Dokonując rezerwacji Gość potwierdza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami dotyczącymi danego noclegu, jak również z niniejszymi Warunkami ogólnymi.

Aby potwierdzić rezerwację, Gość jest zobowiązany do wpłaty zaliczki, która wynosi 30% całkowitej ceny zakwaterowania, z wyjątkiem przypadku, w którym całkowita cena wynosi mniej niż 350 EUR, wówczas zaliczka wynosi 100 EUR. Wpłatę zaliczki dokonuje się na dewizowe konto Agencji najpóźniej na siedem dni od daty dokonania wstępnej wyceny, o ile nie zostało ustalone inaczej. Gość zobowiązany jest pisemnie (e-mailem, faksem lub pocztą) poinformować Agencję o dokonaniu wpłaty zaliczki. Jeżeli Gość nie dokona wpłaty zaliczki w umówionym terminie, nie informując o tym Agencji, rezerwacja zostanie uznana za nieważną.

W przypadku wpłaty zaliczki przelewem Gość zobowiązuje się uiścić wszystkie koszty transakcji bankowej. Agencja jako zaliczkę kwalifikuje jedynie kwotę, która wpłynie na rachunek bankowy Agencji. Agencja nie przejmuje odpowiedzialności za wysokości prowizji w banku Gościa, swoim banku lub innym banku, który uczestniczy w transakcji.

Po przyjęciu zaliczki, Agencja jest zobowiązana do przesłania Gościowi vouchera zawierającego dokładne zamówione i opłacone usługi. Voucher stanowi dowód potwierdzonej rezerwacji noclegu. Pozostałą sumę pieniężną Gość reguluje w dniu przyjazdu, płacąc gotówką bezpośrednio Wynajmującemu.

2. CENY I ZAWARTOŚĆ OFERTY

Ceny poszczególnych obiektów noclegowych są podawane w euro. Wymienione ceny prywatnego zakwaterowania obejmują: dzienny koszt wynajmu obiektu noclegowego, podatek od pobytu, miejsce do spania, w pełni wyposażoną kuchnię, koszty zużycia wody, prądu i gazu. Ceny wymienione w prezentacji Agencji ustalone są na podstawie umowy z Wynajmującym i nie muszą odpowiadać cenom figurującym na miejscu w obiekcie noclegowym, w którym Gość przebywa. Ewentualna różnica w cenie nie może być przedmiotem reklamacji.

Agencja zastrzega sobie prawo do zmiany cen podanych w prezentacji. Jeżeli ceny noclegu zwiększą się po wpłacie zaliczki, Agencja gwarantuje Gościowi, że cena noclegu nie zmieni się w stosunku do tej, która obowiązywała w czasie dokonywania przez Gościa rezerwacji. Jeżeli natomiast ceny zmniejszą się po wpłacie zaliczki, Gościowi nie przysługuje prawo do nowej, niższej ceny.

Usługi dodatkowe to te usługi, z których Gość może korzystać w miejscu noclegu, natomiast nie są one wliczone w cenę w momencie rezerwowania noclegu. Za korzystanie z usług dodatkowych Gość płaci bezpośrednio Wynajmującemu po ustaleniu z nim warunków zapłaty. Jeżeli dany obiekt oferuje tego typu usługi, Agencja uwzględnia to w prezentacji obiektu.

Oferty noclegowe opisane są według oficjalnej kategoryzacji ustalonej przez lokalną organizację turystyczną w czasie wydawania pozwolenia na pracę. Agencja zwraca uwagę, że standardy zakwaterowania oraz kategoryzacja obiektów noclegowych w poszczególnych krajach znacznie się różnią, dlatego trudno dokonywać jakichkolwiek porównań.

3. PRAWO AGENCJI DO WPROWADZANIA ZMIAN LUB ANULOWANIA REZERWACJI

W razie wystąpienia nagłych okoliczności, których nie da się przewidzieć ani uniknąć, Agencja zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany rezerwacji. W takim wypadku Agencja oferuje Gościowi alternatywny nocleg, który Gość ma prawo zaakceptować bądź odrzucić. W przypadku, gdy cena zakwaterowania alternatywnego byłaby niższa od ceny zakwaterowania zarezerwowanego przez Gościa, Agencja ma obowiązek zwrócić Gościowi różnicę cenową. W przypadku, gdy cena zakwaterowania alternatywnego jest wyższa od ceny zakwaterowania zarezerwowanego przez Gościa, Agencja zachowuje prawo do otrzymania dopłaty, po konsultacji z Gościem. Jeżeli Agencja nie jest w stanie zaoferować Gościowi zakwaterowania alternatywnego, bądź, jeżeli Gość nie zaakceptuje zaoferowanej mu możliwości zakwaterowania alternatywnego, Agencja jest zobowiązana zwrócić Gościowi całą dotychczas zapłaconą przez niego kwotę pieniężną. Koszty transferu pieniężnego ponosi w tym przypadku Agencja. W przypadku anulowania rezerwacji, Gość nie ma prawa występować o odszkodowanie od Agencji. Agencja zobowiązuje się tylko do zwrotu kwoty pieniężnej, która została do tej pory wpłacona przez Gościa.

4. OBOWIĄZKI GOŚCIA

W przypadku nieprzestrzegania w/w obowiązków, Gość musi liczyć się z możliwością niewykonania względem niego zamówionych przez niego usług bez prawa zwrotu wpłaconej przez niego sumy pieniężnej oraz bez prawa do ubiegania się odszkodowanie.

5. PRAWO GOŚCIA DO DOKONANIA ZMIAN LUB ANULOWANIA REZERWACJI

W przypadku, gdy Gość chce zmienić lub anulować rezerwację, której wcześniej dokonał, musi tego dokonać pisemnie (e-mailem, pocztą tradycyjną lub faksem). Poprzez zmianę rezerwacji rozumie się zmianę liczby osób lub nazwisk osób korzystających z zarezerwowanych usług lub daty początku i/lub końca pobytu, najpóźniej na 60 dni przed datą przyjazdu. O ile zmiany w rezerwacji będą możliwe, zostaną one dokonane bezpłatnie. Agencja ma prawo nie zgodzić się na zmiany rezerwacji. Jeżeli Gość anuluje rezerwację z powodów osobistych, nie ma prawa żądać zwrotu wpłaconej zaliczki.

Każda zmiana dokonana w okresie krótszym niż 60 dni od daty planowanego przyjazdu będzie traktowana jako anulowanie rezerwacji. Jeżeli Gość nie stawi się w zarezerwowanym przez niego obiekcie noclegowym do godziny 23: 00 w dniu zadeklarowanym przez niego jako data początkowa pobytu, a nie poinformował o tym wcześniej Agencji lub Wynajmującego, rezerwacja będzie traktowana jako anulowana, a Gość nie będzie miał prawa żądać zwrotu wpłaconej zaliczki. W przypadku, gdy Gość jest zmuszony anulować rezerwację, Agencja oferuje mu możliwość zaproponowania innej osoby na jego miejsce. Nowy Gość/ osoba korzystająca z rezerwacji przejmuje wszystkie obowiązki, wynikające z vouchera oraz z niniejszych Warunków ogólnych.

6. REKLAMACJE

Każdy Gość – strona zawierająca umowę – ma prawo do złożenia reklamacji z powodu niewykonania względem niego zamówionych usług. Gość jest zobowiązany zareklamować usługę, z której nie jest zadowolony, Wynajmującemu, a następnie zawiadomić o tym Agencję. Gość jest zobowiązany współpracować z Wynajmującym i Agencją, aby uniknąć konfliktów oraz zlikwidować przyczyny ewentualnych reklamacji. W razie konfliktu, Gość zobowiązany jest uczynić wszystko, aby, wraz z Wynajmującym i Agencją, spróbować znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.

Gość rezygnuje z prawa reklamacji w związku ze wszystkimi faktami, o których jest mowa w prezentacji danego obiektu, a których Gość wcześniej nie zauważył, bądź które przeoczył, jak i w związku z faktami, na które uwagę zwróciła Gościowi Agencja.

Jeśli Agencja uzna, że reklamacja nie znajduje uzasadnienia, nie podejmie żadnych środków, które miałyby na celu anulowanie reklamacji, natomiast Gość nie może w takim wypadku żądać zwrotu wpłaconej sumy pieniężnej ani domagać się odszkodowania.

Jeśli nie ma szans na likwidację usprawiedliwionej przyczyny niezadowolenia Gościa w umówionym terminie, zostaną podjęte środki, o których mowa w punkcie 3 niniejszych Warunków ogólnych.

Kwota wypłaconego na rzecz Gościa odszkodowania po uwzględnieniu jego reklamacji może być niższa bądź taka sama jak wartość reklamowanej usługi, nie może natomiast obejmować wykorzystanych już przez Gościa usług, ani też całkowitych kosztów pobytu w danym obiekcie.

Jeżeli Gość z własnej inicjatywy opuści obiekt, nie dając Agencji możliwości, aby w przeciągu 8 godzin od złożenia przez niego reklamacji zlikwidowała przyczynę jego niezadowolenia lub zaoferowała mu zakwaterowanie alternatywne, Gość nie może żądać zwrotu pieniędzy ani ubiegać się o odszkodowanie, bez względu na to czy zgłaszana przez niego reklamacja była usprawiedliwiona czy też nie.

Decyzją o wykupieniu pobytu w danym obiekcie i wpłaceniu zaliczki, Gość automatycznie rezygnuje z możliwości żądania zwrotu wpłaconej kwoty pieniężnej.

Gość nie może uczynić Agencji odpowiedzialnej za gorsze warunki klimatyczne, czystość i temperaturę morza, złe urządzenie plaży, zbyt wielki tłok, kradzież lub uszkodzenie własności oraz podobne sytuacje, które mogą powodować niezadowolenie Gościa, a które nie są bezpośrednio związane z zarezerwowanymi i wykupionymi usługami ani z danym obiektem noclegowym.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SĄDOWA

Strony niniejszych Warunków ogólnych zobowiązują się dołożyć wszelkich starań, aby ewentualne konflikty rozwiązywać polubownie. W przeciwnym wypadku, poddadzą się decyzji właściwego sądu w Splicie, a obowiązującym prawem będzie prawo chorwackie.