Bookers.hr používa cookies (koláčiky) na zvýšenie funkčnosti webu.
OK
OCHRANA SúKROMIA
Hľadaj

Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky (ďalej v texte: Všeobecné podmienky) sú súčasťou zmluvy, ktorá bola uzavretá medzi firmou Kapela doo, Zavode II 16, Čelina (Omiš) 21310, Chorvátsko, ID KOD: HR-AB-21-060259967 (ďalej v texte Agentúra) ako sprostredkovateľom medzi osobou , ktorá poskytuje ubytovacie služby (ďalej v texte Prenajímateľ), a osobou, ktorá si kupuje ubytovacie služby (ďalej v texte Host).

Agentúra sa zaväzuje zabezpečiť hosťovi ubytovanie v rezervovanom termíne podľa prezentácie, ktorá je zobrazená na stránkach www.bookers.hr, s výnimkou mimoriadnych okolností, ktoré nemožno predvídať ani odvrátiť (vojna, nepokoje, zemetrasenia, záplavy, požiare, štrajky, teroristické útoky , epidémie, intervencie úradov apod).

Pri uskutočnení rezervácie Host potvrdzuje, že bol oboznámený s týmito Všeobecnými podmienkami, čím sa Všeobecné podmienky stávajú právnym záväzkom ako pre Agentúru, tak aj pre Hosta.

1. REZERVÁCIE A PLATBY

Prihlášky na rezerváciu sa zasielajú elektronicky vyplnením na to určeného formulára, ktorý je dostupný prostredníctvom webových stránok www.bookers.hr. Pri rezervácii je Hosť povinný poskytnúť agentúre všetky údaje, ktoré rezervačný proces vyžaduje. Pri rezervácii Host potvrdzuje, že bol v úplnosti oboznámený so všetkými charakteristikami a podmienkami, za ktorých mu je príslušná ubytovacia jednotka ponúkaná, ako aj s týmito Všeobecnými podmienkami.

Pre potvrdenie rezervácie je Hosť povinný zaplatiť akontáciu, ktorá činí 30% z celkovej ceny ubytovania, s výnimkou prípadov, keď je celková cena nižšia ako 350 EUR, v takom prípade je výška akontácie 100 EUR. Platenie akontácie sa vykonáva na devizní sporožírový účet Agentúry najneskôr sedem dní od vystavenia predbežného účtu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Hosť je povinný písomne (e-mailom, faxom alebo poštou) informovať Agentúru o vykonanom zaplatení akontácie. Ak Hosť neprebral zaplatení akontácie v dohodnutej lehote a nehlásil sa agentúre, bude rezervácia považuje za zrušenú.

Pri platení akontácie bankovým prevodom sa Host zaväzuje uhradiť všetky poplatky za bankové transakcie. Agentúra ako akontáciu zaúčtuje len sumu, ktorá bola prevedená na bankový účet Agentúry. Agentúra nepreberá zodpovednosť za výšku provízie banky Hosta, svoje banky alebo korešpondenčné banky.

Po prijatí akontácie je Agentúra povinná zaslať Hostia voucher s presne uvedenými výške odsúhlasených a zaplatenými službami. Voucher slúži ako dôkaz o uskutočnenej rezervácii ubytovacej jednotky. Zvyšnú sumu Hosť platí v deň príchodu v hotovosti priamo prenajímateľovi.

2. CENY A OBSAH PONUKY

Ceny ubytovacích jednotiek sú vyjadrené v eurách. Uvedené ceny súkromného ubytovania zahŕňajú: denný prenájom ubytovacích jednotiek, pobytovú taxu, posteľné obliečky, vybavenú kuchyňu s potrebným riadom a príborom, spotrebu vody, elektriny a plynu. Ceny uvedené v prezentácii Agentúry sú založené na základe zmluvy s prenajímateľom a nemusia zodpovedať cenám, ktoré sú uvedené priamo na mieste v ubytovacej jednotke, v ktorej Host zdržiava, a eventuálny rozdiel v cene nemôže byť predmetom námietky.

Agentúra si vyhradzuje právo na zmenu cien uverejnených v prezentácii. Ak sa ceny ubytovania zvýši po zaplatení akontácie, zaručuje Agentúra Hostia, že cena ubytovania bude rovnaká ako tá, za akú sa Host rozhodol rezervovať si príslušnú ubytovaciu jednotku. Ak sa po zaplatení akontácie ceny ubytovania zníži, nemá Host právo na novú nižšiu cenu.

Dodatočné služby sú tie služby, ktoré sa poskytujú v ubytovacej jednotke, ale nie sú zahrnuté v cene jej nájmu, a preto je Host platí osobitne pod podmienkou, že je skutočne využíva. Všetky dodatočné služby si Host dohaduje priamo na mieste s prenajímateľom. Ak v objekte existujú dodatočné služby, naznačuje Agentúra v prezentácii ubytovania, že ide o dodatočné služby.

Ponúkané ubytovacie jednotky sú opísané podľa úradnej kategorizácie miestnej turistickej organizácie v čase vydania povolenia k činnosti. Agentúra upozorňuje Hosta, že sa štandardy ubytovanie a kategorizácia ubytovanie v jednotlivých krajinách značne líšia a nie sú porovnateľné.

3. PRÁVO AGENTÚRY NA ZMENY A ZRUŠENIE REZERVÁCIA

Agentúra si vyhradzuje právo na zmeny rezervácie ak nastanú mimoriadne okolnosti, ktoré nemožno predvídať, vyhnúť sa im alebo ich odvrátiť. V tom prípade Agentúra ponúka Hostia alternatívne ubytovanie, ktoré Hosť môže prijať alebo odmietnuť. Ak je cena alternatívneho ubytovania nižšia ako cena zrušeného ubytovania, je Agentúra povinná vrátiť Hostia rozdiel v cene. Ak je cena alternatívneho ubytovania vyššia ako cena zrušeného ubytovanie, vyhradzuje si Agentúra právo na naúčtovaný rozdielu v cene po konzultácii s Hosťom. Ak Agentúra nemá možnosť nájsť alternatívne ubytovanie alebo ak Hosť z oprávnených dôvodov neprijme alternatívne ubytovanie, je Agentúra povinná vrátiť Hostia všetku doteraz zaplatenú čiastku na náklady agentúry. Hosť v prípade zrušenia rezervácie nemá právo žiadať náhradu škody od Agentúry. Agentúra je povinná vykonať iba vrátenie sumy, ktorú Host do tej doby zaplatil.

4. POVINNOSTI HOSTA

V prípade nedodržania týchto povinností môže byť hosťovi odoprieť poskytovanie ubytovacích služieb bez práva na návrat zaplatenej sumy a bez práva na náhradu škody.

5. PRÁVO HOSŤA NA ZMENY A ZRUŠENIE REZERVÁCIA

V prípade, že Host chce zmeniť alebo zrušiť rezerváciu vykonanú na jeho žiadosť, musí tak urobiť písomne (e-mailom, poštou alebo faxom). Za zmenu sa považuje zmena počtu osôb alebo mena užívateľa služieb alebo dáta začiatku a / alebo konca využívania služieb najneskôr 60 dní pred začiatkom využívania služieb. Zmena rezervácie, ak to bude možné, bude vykonaná bezplatne. Agentúra má právo odmietnuť zmenu rezervácie. Ak Hosť zo svojich osobných dôvodov zruší rezerváciu, nemá právo žiadať vrátenie zaplatenej akontácie. Každá zmena vo vnútri 60 dní pred začiatkom využívania služieb a počas využívania služieb bude považovaná za zrušenie rezervácie. Ak Hosť do rezervovaného ubytovania nepríde do 23:00 v deň začiatku využívania služieb a pokiaľ sa neohlásil agentúre alebo prenajímateľovi, bude rezervácia považuje za zrušenú, a hosť nemá právo požadovať vrátenie zaplatenej akontácie. Ak Hosť musí zrušiť rezerváciu, ponúka mu Agentúra možnosť, aby našiel nového hosťa / užívateľa pre rovnakú rezerváciu. Nový hosť / užívateľ rezervácie preberá povinnosti z voucheri, ako aj z týchto Všeobecných podmienok.

6. RIEŠENIE VÝNIMIEK

Každý Host - nositeľ zmluvy má právo vzniesť námietku na nevykonanej dohodnuté služby. Hosť je povinný u prenajímateľa reklamovať nezodpovedajúce služby a informovať o tom Agentúru. Hosť je povinný spolupracovať s prenajímateľom a Agentúrou v dobrom úmysle, aby boli odstránené dôvody námietky, a pokúšať sa s nimi nájsť uspokojivé riešenie.

Hosť sa vzdáva práva na sťažnosť na všetky skutočnosti, ktoré sú uvedené v prezentácii, podľa ktorej mu bolo ubytovanie ponúknuté, a ktorých si predtým nevšimol, rovnako ako na všetky skutočnosti, na ktoré ho Agentúra vopred upozornila.

Ak Agentúra potvrdí, že je dôvod námietky neoprávnený, nebude podnikať žiadne opatrenia, aby dôvod sťažnosti odstránila, a Host nemôže požadovať vrátenie zaplatených peňazí, ani podať žiadosť o náhradu škody.

Ak je dôvod námietky oprávnený, zaväzuje sa Agentúra, že vykoná všetky potrebné opatrenia, aby v lehote osem hodín odstránila dôvod námietok.

Ak sa oprávnený dôvod námietky nemôže odstrániť v zmluvnej lehote, postupuje sa podľa opatrenia z článku 3. týchto Všeobecných podmienok.

Najvyššia suma odškodnenia za námietku môže dosiahnuť vyššie reklamovanej časti služieb, ale nemôže zahŕňať už využité služby ani celkovú výšku ubytovanie.

Ak Hosť zo svojej vôle opustí objekt, bez dal Agentúre príležitosť, aby v zmluvnej lehote ôsmich hodín vyriešila dôvod jeho nespokojnosti, alebo aby mu eventuálne našla náhradné ubytovanie, nemôže Host žiadať vrátenie peňazí ani podať sťažnosť pre náhradu škody, bez ohľadu na to, či jeho dôvody boli oprávnené alebo nie.

Rozhodnutím o pobyte v zakúpenom ubytovaní sa Host vopred zrieka možnosti vymáhania vrátenie zaplatenej sumy.

Agentúra nemôže byť považovaná za zodpovednú za zlé klimatické podmienky, čistotu a teplotu mora, zle upravené pláže, veľké tlačenice, krádež alebo poškodenie majetku a podobné situácie, ktoré môžu zapríčiniť nespokojnosť Hosta, a nie sú v priamom vzťahu so zakúpenou ubytovacie jednotkou.

7. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Strany z týchto Všeobecných podmienok sa budú snažiť riešiť prípadné spory dohodou. V opačnom prípade sa podrobujú rozhodnutiu príslušného súdu v Splite, a smerodajné bude Chorvátskej právo.